Skip to content

algemene voorwaarden

akkoord verklaring

Deelnemers verklaren door online inschrijving en boeking via de website zonder meer akkoord te gaan met genoemde onderstaande algemene voorwaarden van organisator Marktenfestivalboeken, als ook hiervan inhoudelijk kennis genomen te hebben.

1.
Na online boeken middels het drukken op de knop ‘verzenden’ door deelnemer en ontvangst van de e-mail bevestiging hiervan door deze, is deelname onherroepelijk en definitief geworden en kan deze geen aanspraak meer maken op annulering, noch op het recht tot eventuele restitutie van reeds betaalde gelden. Als zodanig ontstaat bij deelnemer hieruit na ontvangst van de bevestigingsnota dan ook te allen tijde de verplichting tot de betaling van betreffend notabedrag aan organisator. Zulks uiteraard wel tenzij deze nota niet conform de verrichte boeking opgemaakt werd.

2.
Deelnemer gaat er na online boeken mee akkoord – en is er van op de hoogte – dat deelname altijd zal blijven staan en niet geannuleerd kan worden en dat de events waarvoor door deze online geboekt is te allen tijde doorgang zullen vinden, echter dat wel de mogelijkheid bestaat dat eventueel data en/of locaties door organisator gewijzigd en/of opgeschoven kunnen worden. Dit zal te allen tijde zonder meer tijdig – doch uiterlijk minimaal een week van te voren – schriftelijk door organisator aan deelnemer worden meegedeeld.

3.
In het geval van overmachtsituaties, calamiteiten, natuurrampen, epidemieën en/of voorspelling van slechte weersomstandigheden behoudt organisator zich te allen tijde het recht voor om tot annuleren van een event over te gaan en deze op te schuiven naar (een) latere toekomstige datum/data, dan wel voor deze op termijn een passend alternatief aan te bieden. Dit dient door deze te allen tijde uiterlijk 24 uur van tevoren aan deelnemer te zijn meegedeeld. Zo dit niet het geval is, dient het betreffende event gewoon te allen tijde doorgang te vinden.

4.
Deelnemer verklaar er van op de hoogte te zijn, dat wanneer deelname niet (meer) mogelijk is in geval van overmacht situaties die bijvoorbeeld het gevolg zijn van ter plaatse op de deelnamelocatie te treffen (extra) benodigde, aanvullende veiligheidsmaatregelen en/of normen – dan wel als gevolg van eventuele (extreme) weersomstandigheden en/of andere oorzaken van onvoorziene, dwingende aard – geen recht bestaat op restitutie van reeds betaalde gelden. In dit geval geldt, dat te allen tijde een gedegen ‘in de plaats stelling’ van een deugdelijke en passende alternatief tot deelname aan een volgend toekomstig evenement door organisator aangeboden dient te worden aan deelnemer.

5.
In geval van annulering en/of verschuiving van een event door organisator als gevolg van een reden of motief, anders dan gemeld in artikelen 3 en 4, vind geen restitutie van reeds betaalde gelden plaats, doch heeft deelnemer wel zonder meer recht op compensatie middels een (extra) gratis deelname in de toekomst wegens inkomstenderving. Deze zal als dan automatisch opnieuw binnen maximaal een jaar inschrijven voor twee toekomstige gelijkwaardige events – waarvan een gratis – in overleg met organisator en mits op de betreffende data niet reeds door een andere partij met dezelfde producten/waren ingeschreven is. Een en ander is geheel ter beoordeling van/door organisator.

6.
Deelname is uitsluitend bij vooruitbetaling per bank mogelijk. Deelnemer gaat er zonder meer mee akkoord dat deze na toezending per e-mail van de bevestigingsnota door organisator het/de daarop vermelde en verschuldigde bedrag(en) tijdig zal voldoen op de vermelde vervaldata. Hierop staan tevens duidelijk alle data, locaties en tijden omschreven waarvoor door deelnemer ingeschreven is, alsmede waarvoor door deze aan organisator betaald wordt. Al hetgeen in deze door organisator bepaald en beslist wordt is te allen tijde bindend. Deelnemer verklaart hiermee akkoord te gaan en het is deze derhalve dan ook niet voorbehouden om hiertegen bezwaar te maken, in welke vorm maar ook.

7.
Deelnemer is er van op de hoogte, dat deze in geval van te late betaling van de nota het recht op deelname aan de evenementen waarvoor is ingeschreven verliest en deze vooruitschuiven naar deelname op latere data en dat de betalingsverplichting van de nota gewoon blijft bestaan. Zo lang als door deelnemer de deelnamenota (nog) niet of niet in zijn geheel voldaan is, kan deze zich hieraan dus ook geen enkel(e) recht(en) ontlenen naar organisator toe, noch enige claim – in welke vorm maar ook – neerleggen bij organisator, bijvoorbeeld in geval van wijziging, doorschuiving en/of annulering van een event door deze. Ook kan deze als dan bij aankomst geweigerd worden in geval van niet tijdige betaling van het totale verschuldigde bedrag. Zulks is geheel ter beoordeling van de organisator en als zodanig dient deelnemer zich bij een besluit door deze neer te leggen en zich hier aan te conformeren.

8.
In het geval de facturatie onjuist en niet conform de online boeking is geschied, zal deelnemer hiervan binnen 24 uur na ontvangst van de bevestigingsnota onverwijld schriftelijk per e-mail melding maken aan organisator, waarna desgewenst een aanpassing van de nota kan plaatsvinden indien daartoe gegronde redenen zijn. Indien deze dit later doet is organisator zonder meer gerechtigd om € 17,50 aan administratiekosten in rekening te mogen brengen.

9.
Deelname is eerst definitief geworden zodra het volledige verschuldigde bedrag van de betreffende onderhavige deelnamefactuur op de bankrekening van organisator is bijgeschreven. Zo lang als dit niet het geval is, kan deelnemer zich niet beroepen op een standplaats als zodanig op het/de betreffende geboekte event(s), echter is deze uit hoofde van de gedane boeking wel te allen tijde gewoon gehouden en verplicht om de onderhavige nota te betalen. Organisator is in een dergelijk geval overigens niet verplicht om voor deze een standplaats gereserveerd te houden conform de oorspronkelijke boeking als zodanig indien de betaling dan wel deugdelijk bewijs hiervan niet overlegd is. Derhalve kan deelnemer het risico lopen om bij aankomst geweigerd en niet toegelaten te worden tot het evenement.

10.
Het is deelnemer verboden om de standplaatsen aan derden (door) te verhuren zonder hiertoe verkregen toestemming of met medeweten en akkoord van organisator. Ook is het deelnemer niet toegestaan om met andere producten deel te nemen dan waarvoor door deze ingeschreven is.

11.
Alle deelnemers dienen te allen tijde tijdig aanwezig te zijn en hun standplaats opgebouwd en ingericht te hebben. Hiervoor geldt uiterlijk ten laatste een half uur voor aanvang. In geval van verzuim in deze en dat niet tijdig communicatie hierover plaatsvindt naar organisator, behoudt deze zich te allen tijde zonder meer het recht voor om de standplaats anders in te vullen of te vergeven aan een andere deelnemer. Als zodanig kan deelnemer zich daarna bij te laat arriveren geen enkel recht tot deelname meer ontlenen en geldt bovendien dat deze het reeds betaalde deelnamegeld kwijt is.

12.
Organisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane schade als gevolg van annuleren van een event (zoals bijvoorbeeld gemiste inkomstenderving) noch voor weinig tot geen – dan wel teleurstellende – verkopen.

13.
Deelnemer dient zelf te zorgen voor een afdoende WA-verzekering en kan als zodanig derhalve nooit organisator in deze aanspreken.

14.
Voor, tijdens en na alle events is deelnemer te allen tijde volledig en geheel zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Organisator kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade – in welke vorm dan ook – van/aan eigendommen van deze.

15.
De events van organisator worden goed gepromoot en onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Als zodanig kan deze door deelnemer derhalve nimmer aangesproken worden indien de publieke belangstelling qua opkomst eventueel tegenvalt of deze matig of slecht is, dan wel indien er geen of onvoldoende koperspubliek aanwezig is.

16.
Instructies van ieder gezag van hoger hand zoals de gemeentelijke handhavers, politie, brandweer of terreinbeheerders zullen door deelnemer te allen tijde zonder meer strikt opgevolgd worden. Als zodanig kan organisator nimmer hierop aangesproken worden, noch kan van deze verlangd worden om hierover met de betreffende personen/disciplines in discussie te gaan indien deelnemer het ergens niet mee eens is.

17.
Deelnemer zal te allen tijde zonder meer van goed en onbesproken gedrag zijn ten opzichte van alle aanwezige mededeelnemers, bezoekers en organisatie. Ongeacht een goede of minder goede publieke belangstelling c.q. verkopen of andere reden(en), zal deze nimmer – in welke vorm dan ook – enige negativiteit omtrent het event naar buiten toe brengen, dan wel doen treden, uit loyaliteit naar mededeelnemers, bezoekers en organisator toe. In het geval van vragen, opmerkingen en/of klachten dient deelnemer zich te allen tijde zelf te wenden tot organisator en kan door deze indien eventueel noodzakelijk desgewenst actie ondernomen worden.

18.
In het geval van verzuim door deelnemer van bovenstaande als genoemd in artikel 17 (zowel tijdens events als daar buiten), en dat er eventuele klachten van mededeelnemers of bezoekers over deze komen – dan wel dat organisator hiertoe duidelijk aanleiding ziet wegens moverende redenen – behoudt laatstgenoemde zich te allen tijde het recht voor om de betreffende deelnemer die in deze verzuimd heeft per direct uit te sluiten en te royeren van verdere deelname op straffe van non-restitutie van reeds betaalde gelden en deze – in het geval er sprake van is dat dit tijdens een event gebeurt – terstond te manen om te vertrekken en het evenement te verlaten. In dit geval beschikt deze over geen enkel verhaalsrecht op organisator inzake dit besluit, in welke vorm dan maar ook, en is dit geheel aan de eigen nalatigheid als zodanig te wijten.

19.
Deelnemer is er volledig zelf aansprakelijk voor dat aan alle wettelijke eisen van de overheid als ook voorwaarden, condities en beperkingen namens deze worden voldaan, zoals belastingplicht, warenwet, brandweervoorschriften, inschrijving KvK en/of CRK en namaakbestrijding. Hierin is dus organisator absoluut geen enkele partij en zij neemt dan ook in deze derhalve als zodanig geen enkel standpunt of verantwoording in. Deze komt te allen tijde volledig voor rekening van de deelnemer.

20.
Voor de deelnemers in de food branche geldt, dat deze te allen tijde op de hoogte dienen te zijn van de wettelijke HACCP normen met betrekking tot de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van food producten. Meer uitgebreide informatie hierover is te verkrijgen bij de Voedsel en Waren Autoriteit (telefoonnummer 070-4484848).

21.
Behalve bij de food deelnemers is het gebruik van eventuele stroomvoorziening niet inbegrepen. Dit is geheel optioneel dus deelnemer dient dit in het aanmeldingsformulier zelf heel duidelijk in te vullen, waarmee tevens akkoord gegaan wordt om de eventuele meerkosten hiervoor te zullen voldoen. Indien dit niet bij de aanmelding is opgegeven en aangekruist, bestaat geen enkel recht op stroomvoorziening.

22.
In het geval van zaken die niet zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden gaat deelnemer te allen tijde akkoord met hetgeen door organisator beslist wordt. Voorts is op deze algemene voorwaarden, als ook op deelname, facturatie en betaling te allen tijde het Nederlandse civiele recht van toepassing.

© 2020 Marktenfestivalboeken

Zandheuvel 52b – 4901 HW Oosterhout
tel. 085-0603584 – KvK nr. 41100198
www.marktenfestivalboeken.nl – info@marktenfestivalboeken.nl